بهره برداری از بزرگترین خانه خشتی جهان به شرکت همگامان مس واگذار شد