شرکت همگامان مس به عنوان ارائه دهنده خدمات در زمینه های مهندسی ، خدمات رفاهی و فضای سبز ، با دانش و تجربه فراوان با هدف بهبود مستمر عملکرد و موقعیت سازمان با شناسایی نیازها و تأمین رضایت مشتری ، احترام به حفاظت از محیط زیست ، بالا بردن سطح بهداشت و رفاه کارکنان ، تعهد به اجرای کامل قوانین و الزامات ملی و بین المللی ، گواهی استانداردهای سازمانی را در ایجاد و اجرای سیستم مدیریت یکپارچه IMS بر اساس موارد زیر به دست آورده است:
ISO 9001: استاندارد سیستم مدیریت کیفیت 2008
OHSAS 18001: گواهی مدیریت بهداشت و ایمنی حرفه ای 2007
ISO 14001: گواهی مدیریت محیط زیست 2004