رئیس هیئت مدیره


آقای محمد حسین زینلی

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره


آقای روح الله شاکری

عضو هیئت مدیره


آقای محمد هابیل داوری

عضو هیئت مدیره


آقای حسین فلاح

عضو هیئت مدیره


اقای علیرضا برهانی اناری